Du er her: 

Sct. Knuds kirke - Lidt om Kirkebygningens historie

Kirken stammer fra den store kirkebygnings-periode omkring år 1200. Da der indgår tufsten i byggeriet, er det sandsynligt, at håndværkere fra byggeriet af Ribe Domkirke har medvirket.

Under en restaurering i 1970’erne blev der fundet en mønt fra Valdemar Sejrs tid (1201 - 1241). Man fandt også et brandlag under kirken, som man gætter på tilhører en ældre trækirke.

Kirken er restaureret og ombygget flere gange.

Oprindeligt var den uden tårn og våbenhus og meget mørk, da der kun var de små vinduer, der endnu ses i nordsiden af kirken. I 1400 - tallet blev tårn og våbenhus tilføjet. Tårnet måtte dog senere bygges om, da lynet slog ned i det i 1674.

Den navnkundige herremand på Bramming Hovedgård, Christian Carl Gabel (d. 1748) lod ligeledes kirken restaurere, deraf årstallet 1734 over våbenhusets dør.

Den indtil nu seneste restaurering af kirken fandt sted i årene 1969 - 76, en gennemgribende restaurering, hvor den fik sit nuværende lette og meget smukke udseende.

Kirken tilhørsforhold

Den første kirke har sikkert tilhørt bønderne på egnen. Senere overgik den til  Bramming Hovedgård, som den hørte under indtil 1873, hvor den solgtes til sognets beboere.

Fra 1669 - 1903 var Sct Knuds sogn anneks til Darum og blev betjent derfra. Fra 1903, da Bramming stationsby fik sin første præst,

blev denne også præst i Sct Knuds sogn.

I 1914 blev kirken selvejende.

Kirken gik i mange år under navnet  Bramming kirke, senere Sct. Knuds kirke, efter sigende opkaldt efter den danske nationalhelgen, Knud den Hellige.

I 2008 fusionerede de 2 sogne, Sct. Knuds sogn og Sct. Ansgars sogn under navnet Bramming sogn med samme præst og menighedsråd.

Kirkens indre

Korbuekrucifikset

Går man ind i kirken, er det første, der falder én i øjnene, et stort såkaldt korbue-krucifiks fra 1475. Navnet henviser til dets oprindelige placering i korbuen. I 1972 fandt det sin nuværende placering på syd væggen.

I 1674 blev selve korset fornyet og fik kraftige endefelter i form af pålagte rosetter, samt et lille bånd med inskriptionen INRI

(latin : Iesus Nazarenus Rex Iudaerum = Jesus af Nazareth, jødernes konge). Bemalingen er fra 1674 og udbedret i 1970 - 72.

Herskabsstolen

foto følger

Herskabsstolen er placeret umiddelbart inden for kirkedøren. Beregnet for Bramming Hovedgårds herremænd. Stolen har 2 gavle med fædrene våben for herremanden Ivar Lange og hans hustru Inger Hvas.

På stolens 2 gavle ses årstallet 1639.

Prædikestolen

Prædikestolen er på alder med herskabsstolen, ca 1635 -40. Malerierne viser brystbilleder af Paulus og de 3 evangelister Mathæus, Markus og Lukas. Det manglende maleri af evangelisten Johannes viser, at prædikestolen har været større.

Topstykket på himmelen over den oprindelige prædikestol er bevaret og genbrugt som dekoration øverst på salmenummertavlen.

Altertavlen

Altertavlens smukt udskårne ramme er fra ca 1600 og er erhvervet fra Ribe Domkirke, hvor den var en del af et epitafium.  Den blev ændret til altertavle i 1849.

Maleriet, “ Nedtagelsen fra korset “ er en kopi af Jean - Baptiste Jouvenet´s maleri, der hænger på museet “ Le Louvre “ i Paris.

Selve alterbordet er fra 1849, muret af genbrugte teglsten, i 1972 hvidtet. Med bordplade af egetræ.

Messinglysekronen

Den prægtige lysekrone hænger midt i kirken. Den har 2 x 8 svungne lysarme. Øverst er placeret en figur, “ Vera Lux “ ( det sande lys ), i skikkelse af en nøgen kvinde med en fakkelstav i hånden. Kronen, der skal være skænket af Geheimråd C.C.Gabel i forbindelse med hans restaurering af kirken 1733 - 34, lysekronen hænger stadig på sin oprindelige plads. Efter sigende er den blevet røvet i Skåne under Den store nordiske Krig ( 1700 - 1721 ).

Dens 16 kandelabre tændes ved højtidelige lejligheder.

Diverse epitafier på kirkens vægge.

Kirken bærer på utallige måder præg af dens stærke tilknytning til Bramming Hovedgård. Derom vidner ikke bare meget af inventaret men i høj grad også de mange mindetavler, epitafier, over tidligere ejere af hovedgården, bl.a. et 390 cm højt monument af sandsten med en buste af den omtalte herremand C.C. Gabel. Der er ligeledes epitafier over justitsråd Termann Øllgaard, H.C.Wormskiold, C. Teilmann med hustru Ingeborg samt familien Rantzau.

Teksterne på epitafierne er renskrevet og ligger tilgængelige i våbenhuset.

3 murede gravkamre findes på kirkegårdens østlige del

  • ét indrettet ( o.  1748 ) for Christian Carl Gabel  og begge hans hustruer samt to brødre
  • et andet ( o. 1765 ) for Henrik Christian Wormskjold og hans hustru Ingeborg Teilmann
  • et tredje ( o 1827 ) for Terman Ølgaard og hans familie

Orglet

Orglet er bygget af Marcussen og søn, Åbenrå, i 1952 til Skrydstrup kirke. Det blev i 2010 erstattet af et andet og større instrument, og det gamle 5-stemmers orgel blev erhvervet af Bramming menighedsråd med opsætning i Sct Knuds kirke for øje.

I 2015 gennemgik orglet en mindre restaurering og blev installeret i Sct.Knuds kirke - ved orgelbygger Anders H.Rasmussen, Bramming.

Han udtaler bl.a.: “Instrumentets håndværksmæssige udførelse er alle steder overordentlig fin - karakteristisk for det gamle sønderjyske orgelbyggeri. Den klanglige opbygning er meget anvendelig  og passende til et mindre kirkerum. Orglet fremtræder enkelt og tidløst i sin form, med mål og proportioner, der er som skabt til tårnrummet i Sct. Knuds kirke.“

(Karen Marie Haahr 2020)